HOME

Complex project Kustvisie: een langetermijnaanpak voor de bescherming van de Vlaamse kust

Op 22 december 2017 nam de Vlaamse overheid de startbeslissing voor het complex project Kustvisie. Het complex project Kustvisie onderzoekt welke aanpak nodig is om onze kust en het achterland ook op lange termijn te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 3 meter.


Waarom deze beslissing?

Het klimaat verandert.
zacht 1

Ons klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen warmt de atmosfeer op. Daardoor zetten zeeën en oceanen uit en smelten ijskappen en gletsjers, met een stijging van de zeespiegel tot gevolg.

De afgelopen 100 jaar was er al een trage en geleidelijke zeespiegelstijging van 2 millimeter per jaar. Internationale klimaatexperts voorspellen dat we in de 21ste eeuw een aanzienlijk grotere en snellere zeespiegelstijging kunnen verwachten.

De Vlaamse kust is kwetsbaar.
storm 3

De Vlaamse kust en het achterliggende gebied zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat heeft te maken met de lage ligging, de dichte bebouwing en het intensief gebruik van de kust.

Een stijgende zeespiegel vormt een extra uitdaging om onze kust blijvend te beschermen en de veiligheid van de bevolking te garanderen. Bovendien kan de toegankelijkheid van de kusthavens in het gedrang komen. Ook het achterland zal steeds meer problemen kennen. Zo zal de afwatering van rivieren en kanalen naar de Noordzee moeilijker verlopen en kunnen de polders verder verzilten.

Aanvullende ingrepen nodig na het Masterplan Kustveiligheid.
zeewering alg

De Vlaamse overheid werkt nu al aan de kustbescherming via het Masterplan Kustveiligheid, dat sinds 2011 in alle kustgemeenten in uitvoering is.

Doelstelling van het Masterplan is de kustregio te beschermen tot 2050. Het is ontworpen op basis van het toen beschikbare klimaatscenario met veel lagere zeespiegelstijgingen. Intussen weten we dat de zeespiegel sterker en sneller zal stijgen en dat de ingrepen voorzien in het Masterplan niet meer zullen volstaan om de volledige kust ook na 2050 te beveiligen tegen overstromingen.

Daarom nam de Vlaamse overheid op 22 december 2017 de startbeslissing voor het complex project Kustvisie.