WAT?

Wat houdt het complex project kustvisie in?

Het complex project kustvisie wil een langetermijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van de Vlaamse kust. De Vlaamse overheid voorziet maatregelen tot 2100. De kustbescherming zal op een duurzame manier mee evolueren met de stijgende zeespiegel.

Plannen zoals het masterplan kustveiligheid uit 2011 verzekeren onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050.

Het complex project kustvisie kijkt verder. De centrale doelstelling is de kustbescherming tegen overstromingen na 2050 verder opdrijven. Dat moet gebeuren met 3 prioritaire functies in het achterhoofd: de maatschappelijke baten, de natuurlijkheid en de economie. Zo wordt een beschermende kustzone met verschillende functies ontwikkeld.

Het complex project kustvisie zal alle mogelijke methodes om de kust te beschermen onderzoeken: maatregelen op de huidige dijk, op of nabij het strand, en in de zee. Meer details vindt u verder op deze pagina.

In de toekomst zullen er nieuwe inzichten ontstaan over de klimaatverandering en het effect ervan op onze kust. De maatregelen van het complex project kustvisie moeten dus flexibel zijn, zodat ze niet continu aangepast hoeven te worden aan die ontwikkelingen. Elke maatregel moet ook robuust genoeg zijn om bestand te zijn tegen extreme klimaatveranderingen.

Hoe het complex project kustvisie zal verlopen, leest u in het hoofdstuk over het procesverloop en de verschillende fasen.

Beschermen: hoe gebeurt dat?

Het complex project kustvisie bekijkt 3 methodes om de kust te beschermen (zie ook figuur rechts):

  1. Maatregelen op de huidige dijk: bv. de dijken versterken, stormmuren bouwen, of strandsuppleties verhogen.
  2. Maatregelen op of nabij het strand: doel is de zeewering zeewaarts te versterken, bv. door een nieuwe duinengordel aan te leggen die aansluit op het strand.
  3. Maatregelen in de zee: de aanleg van een nieuwe zeewering op enige afstand van het strand. Er ligt dan een strook water tussen de nieuwe en de bestaande zeewering.

Een combinatie van die 3 beschermingsmethodes is ook mogelijk.

 

Beschermen in beeld
beschermingsstrategie
Wat gebeurt er nu?

Momenteel loopt de onderzoeksfase. Die fase is op 22 december 2017 van start gegaan met de startbeslissing van de Vlaamse overheid. Alle info over de lopende fase vindt u op de pagina over de onderzoeksfase.

De verkenningsfase is net afgerond. Meer info vindt u op de pagina over de verkenningsfase.